Ta strona używa plików cookie!
close

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP Środa Śląska

Data dodania: 22 marca 2019 r.

Dane osobowe przetwarzane w trybie UODO-DODO w KPP w Środzie Śląskiej

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125 z póź zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,
dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Środzie Śląskiej:
adres: ul. Św. Andrzeja 2, 55-300 Środa Śląska,

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej  zapewnia inspektor ochrony danych osobowych KPP:
adres: ul. Św. Andrzeja 2, 55-300 Środa Śląska, 

e-mail: iod.kpp@sroda-slaska.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej.
W KPP w Środzie Śląskiej dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.